nr telefonu 783-294-866
Możliwa wysyłka za pobraniem

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://militaria.rctytan.pl .

Regulamin Sklepu Internetowego http://militaria.rctytan.pl określa zasady zamówień oraz warunki sprzedaży towarów za pośrednictwem strony internetowej http://militaria.rctytan.pl. Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Niniejszy regulamin jest zgodny ze znowelizowanymi w dniu 25 grudnia 2014 roku przepisami Ustawy o Ochronie Praw Konsumentów i dotyczy wyłącznie zakupów w sklepie internetowym http://militaria.rctytan.pl.


Wszystkie wiatrówki, które sprzedajemy w naszym sklepie internetowym NIE WYMAGAJĄ ZEZWOLENIA. Ich sprzedaż bez zezwolenia dla osób pełnoletnich jest zgodna z nowelizacją Ustawy o broni i amunicji (Dz. U. 2003 Nr 52 poz. 451), w myśl której wszystkie wiatrówki (zarówno z lufą gwintowaną, jak i z lufą gładką) o energii pocisku poniżej 17J, są dostępne w Polsce od 1 stycznia 2004 roku bez zezwoleń .

SŁOWNICZEK (podstawowe pojęcia):

 1. Adres dostawy- imię i nazwisko lub nazwę instytucji (kupującego), położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość, do której kierowana jest przesyłka (miejscowość adresata, a nie urzędu pocztowego).
 2. Adres do reklamacji oraz do odsyłania towaru po ewentualnym odstąpieniu od umowy:

F. H. U. Robert Czechowski
ul. Wojska Polskiego 30
42-310 Przybynów.

 1. Dane kontaktowe:

F. H. U. Robert Czechowski
ul. Wojska Polskiego 30
42-310 Przybynów
tel: 783-294-866
e-mail: rctytan@interia.eu

 1. Dowód zakupu - faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta). Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22Kodeksu cywilnego).
 3. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 4. Nabywca (kupujący) - osoba (fizyczna lub prawna) nabywająca dobra materialne od Sprzedawcy w celu zaspokojenia własnych potrzeb lub w celu dalszej sprzedaży.
 5. Płatność -metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę .
 6. Sprzedawca -firma F. H. U. Robert Czechowski z siedzibą główną w Przybynowie 42-310 ul. Wojska Polskiego 30
  , NIP: 577-141-90-24. REGON: 151976824.
 7. Sklep
 8. Sklep -serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną http://militaria.rctytan.pl.
 9. Regulamin niniejszy regulamin.dn
 10. Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 11. Rejestracja -jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 12. Umowa-umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 13. Zamówienie-oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

 

I. WARUNKI OGÓLNE.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania, realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego http://militaria.rctytan.pl jest F. H. U. Robert Czechowski z siedzibą główną: W42-310 Przybynów Wojska Polskiego 30. Regon firmy: 151976824, nip: 577-141-90-24 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarek pod numerem 1792 (dalej Sprzedawca).
 3. Sklep stacjonarny F. H. U Robert Czechowski mieści się w Łazach przy Al. Krakowskiej 205 pawilon C, 05-552 poczta Magdalenka. Sklep czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
 4. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: Zamawiający, Nabywca lub Klient).
 5. Przesyłka pobraniowa do kwoty to 100 zł to koszt 20zł natomiast dla zamówień od 100zł koszt wynosi 10zł.
 6. Przesyłka przedpłacona do 100zł kosztuje 10zł natomiast od 100zl kosztuje 0zł
 7. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 8. Wszystkie produkty oferowane w sklepie RCTYTAN są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że, w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany.
 9. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

II. WARUNKI SPRZEDAŻY.

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta i inne dni wolne od pracy będą realizowane następnego dnia roboczego.
 3. Miejsce wydania rzeczy ( adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego) musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w możliwie najkrótszym terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.
 6. Sprzedawca każdorazowo zapewni klienta w momencie składania zamówienia, aby klient wyraźnie potwierdził, iż złożone zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 8. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie adresu e-mail oraz nr telefonu. Zamawiający zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia poprzez wiadomość e-mail z linkiem do jego potwierdzenia. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone nie będą realizowane.
 9. Zamawiający o statusie zamówienia będą powiadamiani pocztą elektroniczną. W przypadku braku wiadomości prosimy o kontakt telefoniczny z obsługą sklepu.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, o czym zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.
 11. Realizacja zamówienia Klienta nastąpi w ciągu 120 godzin po potwierdzeniu zamówienia płatnego za pobraniem lub również w ciągu 72 godzin, ale po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego płatnej przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
 12. Płatności za zamówienie można dokonać przelewem na podane konto Sprzedawcy, poprzez płatności internetowe PayU oraz przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.
 13. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 14. W dniu wysyłki zamówienia klient będzie poinformowany o tym fakcie pocztą e-mail.
 15. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie lub poprzez e-mail.
 16. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określa cennik dostawy.
 17. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie Sprzedawca wystawia paragon lub, na życzenie klienta, fakturę VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur.

 

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA.

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa Konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy.
 2. Klient może odstąpić od umowy w terminie o którym mowa wyżej poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, dostępnego  TUTAJ lub w zakładce "do pobrania". Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy również wysłanie przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W celu ustalenia warunków zwrotu prosimy o kontakt telefoniczny: 783-294-866 lub poprzez e-mail: maximus100@interia.eu
 4. W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w ust. poprzednim umowa uważana jest za niezawartą, a klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań.
 5. W przypadku odstąpienia klienta od umowy zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez klienta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez klienta.
 6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Wraz z odsyłanym produktem klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, oraz rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 11. Sprzedawca zastrzega, że zwroty nadane przesyłką za pobraniem nie będą odbierane.

 

IV. GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Sklep internetowy, którego właścicielem jest F. H. U. Robert Czechowski rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-576, Dz.U z 18.05.1964r Nr 16 poz. 93 ze zm), oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U z 05.09.2002r. Nr 141 poz. 1176 ze zm).
 2. F. H. U ROBERT CZECHOWSKI oraz producent i importer gwarantują sprawne działanie sprzętu, na który udzielona jest gwarancja pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno- eksploatacyjnymi.
 3. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe w skutek użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. środków czyszczących) czy też niewłaściwych produktów komplementarnych ( np. śrut w przypadku wiatrówek.)
 4. Gwarancja zasięgiem terytorialnym obejmuje teren Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. F. H. U Robert Czechowski odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 6. Bez poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej oraz załączonego dowodu zakupu (paragon, faktura) Sprzedawca nie będzie uwzględniał reklamacji.
 7. Do karty gwarancyjnej należy dołączyć formularz reklamacyjny, która znajduje się w zakładce Do Pobrania. W formularzu należy umieścić informacje odnośnie reklamacji.
 8. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
 9. Produkt sprawny technicznie przesyłany do serwisu (jako niesprawny) zostaje odesłany na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przeglądu.
 10. Reklamacje dotyczące niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
 11. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie; czynności konserwacyjne, dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz wyrobu, itp.(reklamacja taka nie będzie uwzględniana)
 12. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych. Gwarancja może nie mieć zastosowania w sytuacji, gdy sprzęt używany jest do celów przemysłowych, komercyjnych lub innych niezgodnych z przeznaczeniem.
 13. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy.
 14. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
 15. Firma F. H. U. ROBERT CZECHOWSKI nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej np. z powodu restrykcji importowych/ eksportowych na części zamienne/ lub innych przepisów prawnych oraz innych okoliczności , na które wskazane podmioty nie mają wpływu.
 16. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
 17. Koszty dostarczenia towaru do serwisu ponosi klient.
 18. Klient jest zobowiązany zabezpieczyć wysyłany towar w taki sposób, aby nie uległ on w czasie transportu uszkodzeniom.
 19. Adres na który należy kierować reklamacje to: F. H. U. Robert Czechowski, 42-310 Przybynów Wojska Polskiego 30 .
 20. Sprzedawca zastrzega, że reklamacje nadane przesyłką za pobraniem nie będą odbierane.
 21. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od momentu otrzymania produktu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się w tym terminie do żądania reklamacyjnego, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 22. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 23. W razie wątpliwości czy dodatkowych pytań prosimy o kontakt: 783-294-866 ( pn-pt, godz. 8-16) lub rctytan@interia.eu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Poprawnie dodano produkt do koszyka